Giải đề bài thi Ielts Writing 2024 cùng Đại Dương Education

GIẢI ĐỀ BÀI THI WRITING 2024

Xin chào các bạn!

Hôm nay chuyên viên giáo dục của Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Đại Dương xin gửi đến các bạn một bài giới thiệu chi tiết về cách phân tích và viết bài hiệu quả trong phần thi viết chính thức của IELTS về hai dạng đề:

DẠNG TASK 1: BAR CHART WITH TIMELINE

DẠNG TASK 2: ADVANTAGES/DISADVANTAGES ESSAY

WRITING TASK 1 – BAR CHART WITH TIMELINE

You have approximately 20 minutes to complete this task.

The chart below shows the changes in the percentage of households with cars in one European country between 1971 and 2001.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Your report should comprise a minimum of 150 words.

Phân tích biểu đồgiải đề thi Ielts Writing 2024

Dạng biểu đồ: Cột (Bar charts)

Đặc điểm tổng quan (Overview): 

 • Nhìn chung, quyền sở hữu ô tô đã tăng lên trong khoảng thời gian được cho.
 • Ngoài ra, về cuối giai đoạn, số hộ có một ô tô nhiều hơn đáng kể so với những hộ không có hoặc có hai ô tô.

Sắp xếp thông tin:

Đoạn 1 – Mô tả số liệu và xu hướng từ năm 1971 đến 1981.

 • Năm 1971, một nửa dân số cả nước không có ô tô, so với khoảng 35% sở hữu một ô tô và khoảng 15% sở hữu hai ô tô.
 • Đến năm 1981, tỷ lệ hộ gia đình có hai ô tô đã tăng khoảng 10%, tương ứng với tỷ lệ hộ gia đình có một hoặc không có ô tô giảm xuống lần lượt còn khoảng 33% và 42%.

Đoạn 2  – Mô tả số liệu và xu hướng từ năm 1991 đến 2001.

 • Trong thập kỷ tiếp theo, sự thay đổi đáng kể nhất được quan sát thấy ở tỷ lệ gia đình có một ô tô, tăng lên mức cao nhất là 50%, trong khi điều ngược lại xảy ra ở các hộ gia đình có hai hoặc không có ô tô, giảm xuống lần lượt còn khoảng 24% và 21%.
 • Trong năm cuối cùng, khoảng cách giữa các gia đình không sở hữu ô tô và hai ô tô trở nên không đáng kể (1%), trong khi con số này ở những gia đình có một ô tô giảm khoảng 5%.

 

SAMPLE

INTRODUCTION The bar chart shows changing trends in car ownership in a particular European nation from 1971 to 2001.
OVERVIEW Overall, car ownership increased during the given period. Additionally, towards the end, significantly more households had one car in comparison to those without or with two cars.
BODY PARAGRAPH 1 In 1971, half of the population in the country did not have a car, compared to approximately 35% owning one car and about 15% owning two cars. By 1981, the proportion of households with two cars had risen by roughly 10%, which corresponded with a drop in the figures for households with one or no car, falling to around 33% and 42%, respectively.
BODY PARAGRAPH 2 Over the next decade, the most significant change was observed in the percentage of single-car families, increasing to reach a peak of 50%, whereas the opposite was true for households having two or no cars, declining to roughly 24% and 21%, in that order. In the final year, the gap between families owning no car and two cars became negligible (1%), while the figure for those with one car experienced a drop of about 5%.
Word count: 183

 

Sau đây là một số cấu trúc ngữ pháp nổi bật được sử dụng trong bài mẫu ở trên, và chúng có thể được áp dụng một cách linh hoạt cho các đề khác có đặc điểm tương tự:

INTRODUCTION Câu được chọn:

The bar chart shows changing trends in car ownership in a particular European nation from 1971 to 2001.”

Cấu trúc câu đầy đủ:

·       Chủ ngữ (S): The bar chart

·       Động từ (V): shows

·       Tân ngữ (O): changing trends in car ownership in a particular European nation from 1971 to 2001

Giải thích chi tiết:

The bar chart:

·       Cụm từ: Cụm danh từ (noun phrase)

·       Vai trò: Chủ ngữ (subject) của câu, chỉ đối tượng đang thực hiện hành động chỉ ra (biểu đồ cột).

shows:

·       Loại từ: Động từ (verb)

·       Vai trò: Động từ chính của câu, diễn tả hành động chỉ ra của biểu đồ cột.

changing trends in car ownership in a particular European nation from 1971 to 2001:

·       Loại từ: Cụm danh từ (noun phrase)

·       Vai trò: Tân ngữ (object) của động từ “shows”, chỉ nội dung mà biểu đồ cột chỉ ra.

changing trends:

·       Cụm từ: Cụm danh từ (noun phrase)

·       Vai trò: Chỉ xu hướng thay đổi, bổ nghĩa cho tân ngữ chính.

in car ownership:

·       Cụm từ: Cụm giới từ (prepositional phrase)

·       Vai trò: Bổ nghĩa cho “changing trends”, chỉ ra lĩnh vực của xu hướng thay đổi (sở hữu xe hơi).

in a particular European nation:

·       Cụm từ: Cụm giới từ (prepositional phrase)

·       Vai trò: Bổ nghĩa cho “car ownership”, chỉ ra địa điểm cụ thể (một quốc gia châu u cụ thể).

from 1971 to 2001:

·       Cụm từ: Cụm giới từ (prepositional phrase)

·       Vai trò: Bổ nghĩa cho cụm danh từ chính, chỉ ra khoảng thời gian cụ thể (từ năm 1971 đến năm 2001).

OVERVIEW Câu được chọn:

Towards the end, significantly more households had one car in comparison to those without or with two cars.”

Cấu trúc câu đầy đủ:

·       Chủ ngữ (S): significantly more households

·       Động từ (V): had

·       Tân ngữ (O): one car in comparison to those without or with two cars

Giải thích chi tiết:

Towards the end:

·       Cụm từ: Cụm giới từ (prepositional phrase)

·       Vai trò: Trạng ngữ (adverbial phrase) của câu, bổ nghĩa cho toàn bộ câu, chỉ ra thời gian cụ thể (về cuối).

significantly more households:

·       Cụm từ: Cụm danh từ (noun phrase)

·       Vai trò: Chủ ngữ (subject) của câu, chỉ đối tượng thực hiện hành động (nhiều hộ gia đình hơn đáng kể).

had:

·       Loại từ: Động từ (verb)

·       Vai trò: Động từ chính của câu, diễn tả hành động sở hữu của các hộ gia đình.

one car in comparison to those without or with two cars:

·       Loại từ: Cụm danh từ (noun phrase)

·       Vai trò: Tân ngữ (object) của động từ “had”, chỉ ra đối tượng được sở hữu (một xe hơi) so với các hộ gia đình khác.

one car:

·       Cụm từ: Cụm danh từ (noun phrase)

·       Vai trò: Đối tượng cụ thể được sở hữu bởi các hộ gia đình.

in comparison to those without or with two cars:

·       Cụm từ: Cụm giới từ (prepositional phrase)

·       Vai trò: Bổ nghĩa cho “one car”, chỉ ra sự so sánh giữa các hộ gia đình có một xe hơi với các hộ gia đình không có xe hoặc có hai xe.

those without or with two cars:

·       Cụm từ: Cụm danh từ (noun phrase)

·       Vai trò: Chỉ các hộ gia đình khác trong sự so sánh (những hộ không có hoặc có hai xe hơi).

 

 

BODY PARAGRAPH 1

Câu được chọn:

In 1971, half of the population in the country did not have a car, compared to approximately 35% owning one car and about 15% owning two cars.”

Cấu trúc câu đầy đủ:

·       Chủ ngữ (S): half of the population in the country

·       Động từ (V): did not have

·       Tân ngữ (O): a car

·       Mệnh đề trạng ngữ (Adverbial clause): compared to approximately 35% owning one car and about 15% owning two cars

Giải thích chi tiết:

In 1971:

·       Cụm từ: Cụm giới từ (prepositional phrase)

·       Vai trò: Trạng ngữ (adverbial phrase) của câu, bổ nghĩa cho toàn bộ câu, chỉ ra thời gian cụ thể (năm 1971).

half of the population in the country:

·       Cụm từ: Cụm danh từ (noun phrase)

·       Vai trò: Chủ ngữ (subject) của câu, chỉ đối tượng thực hiện hành động (một nửa dân số trong nước).

did not have:

·       Loại từ: Động từ (verb)

·       Vai trò: Động từ chính của câu, diễn tả hành động không sở hữu của dân số.

a car:

·       Cụm từ: Cụm danh từ (noun phrase)

·       Vai trò: Tân ngữ (object) của động từ “did not have”, chỉ đối tượng không được sở hữu (một xe hơi).

compared to approximately 35% owning one car and about 15% owning two cars:

·       Cụm từ: Mệnh đề trạng ngữ (adverbial clause)

·       Vai trò: Bổ nghĩa cho động từ chính, chỉ ra sự so sánh giữa các nhóm dân số khác nhau về sở hữu xe hơi.

approximately 35% owning one car:

·       Cụm từ: Cụm danh từ (noun phrase)

·       Vai trò: Chỉ nhóm dân số sở hữu một xe hơi (khoảng 35%).

about 15% owning two cars:

·       Cụm từ: Cụm danh từ (noun phrase)

·       Vai trò: Chỉ nhóm dân số sở hữu hai xe hơi (khoảng 15%).

BODY PARAGRAPH 2 Câu được chọn:

In the final year, the gap between families owning no car and two cars became negligible (1%), while the figure for those with one car experienced a drop of about 5%.”

Cấu trúc câu đầy đủ:

·       Chủ ngữ (S): the gap between families owning no car and two cars

·       Động từ (V): became

·       Bổ ngữ (C): negligible (1%)

·       Mệnh đề phụ (Subordinate clause): while the figure for those with one car experienced a drop of about 5%

Giải thích chi tiết:

In the final year:

·       Cụm từ: Cụm giới từ (prepositional phrase)

·       Vai trò: Trạng ngữ (adverbial phrase) của câu, bổ nghĩa cho toàn bộ câu, chỉ ra thời gian cụ thể (năm cuối).

the gap between families owning no car and two cars:

·       Cụm từ: Cụm danh từ (noun phrase)

·       Vai trò: Chủ ngữ (subject) của câu, chỉ đối tượng thực hiện hành động (khoảng cách giữa các gia đình không có xe và có hai xe).

became:

·       Loại từ: Động từ (verb)

·       Vai trò: Động từ chính của câu, diễn tả sự trở nên (trở nên).

negligible (1%):

·       Cụm từ: Bổ ngữ (complement)

·       Vai trò: Bổ ngữ cho động từ “became”, chỉ mức độ nhỏ (không đáng kể).

while the figure for those with one car experienced a drop of about 5%:

·       Cụm từ: Mệnh đề phụ (subordinate clause)

·       Vai trò: Bổ sung thông tin, chỉ ra một diễn biến khác song song với sự kiện chính (trong khi tỷ lệ các gia đình có một xe giảm khoảng 5%).

the figure for those with one car:

·       Cụm từ: Cụm danh từ (noun phrase)

·       Vai trò: Chủ ngữ của mệnh đề phụ, chỉ đối tượng thực hiện hành động (tỷ lệ các gia đình có một xe).

experienced:

·       Loại từ: Động từ (verb)

·       Vai trò: Động từ chính của mệnh đề phụ, diễn tả hành động trải qua (giảm).

a drop of about 5%:

·       Cụm từ: Cụm danh từ (noun phrase)

·       Vai trò: Tân ngữ (object) của động từ “experienced”, chỉ sự sụt giảm (khoảng 5%)

Phân tích từ vựng giải đề bài thi Ielts Writing 2024

In Comparison To

 • Loại từ: Cụm từ
 • Nghĩa tiếng Anh: When comparing two or more things; used to show how one thing is different from another.
 • Dịch nghĩa: So với, khi so sánh với
 • Ví dụ: “The cost of living in the city is high in comparison to the countryside.” (Chi phí sinh hoạt ở thành phố cao so với nông thôn.)

Correspond With

 • Loại từ: Cụm động từ
 • Nghĩa tiếng Anh: To match
 • Dịch nghĩa: Tương ứng với
 • Ví dụ: “His statements do not correspond with the facts.” (Lời phát biểu của anh ấy không tương ứng với sự thật.)

Single-Car Families

 • Loại từ: Cụm danh từ
 • Nghĩa tiếng Anh: Families that own only one car.
 • Dịch nghĩa: Các gia đình chỉ có một xe hơi
 • Ví dụ: “Single-car families often have to plan their schedules carefully to share the vehicle.” (Các gia đình chỉ có một xe hơi thường phải lên kế hoạch cẩn thận để chia sẻ xe.)

Reach a Peak Of

 • Loại từ: Cụm từ
 • Nghĩa tiếng Anh: To reach the highest point or level of something.
 • Dịch nghĩa: Đạt đỉnh cao nhất là
 • Ví dụ: “Unemployment rates reached a peak of 10% during the recession.” (Tỷ lệ thất nghiệp đạt đỉnh cao nhất là 10% trong thời kỳ suy thoái.)

Negligible

 • Loại từ: Tính từ
 • Nghĩa tiếng Anh: So small or unimportant as to be not worth considering; insignificant.
 • Dịch nghĩa: Không đáng kể, không quan trọng
 • Ví dụ: “The difference in cost is negligible.” (Sự khác biệt về chi phí là không đáng kể.)

 

WRITING TASK 2 – ADVANTAGES/DISADVANTAGES ESSAY

You have approximately 40 minutes to complete this task.

You need to write an essay addressing the topic below:

In many countries today the retirement age from work has been raised.

Do the advantages of raising the retirement age outweigh the disadvantages?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Your essay should comprise a minimum of 250 words.

Phân tích đề bài thi Ielts Writing 2024

Dạng đề: Opinion essays

Từ khóa: retirement age from work, raised.

Phân tích yêu cầu: Đề bài này đề cập đến xu hướng là ở nhiều nước ngày nay tuổi nghỉ hưu đã được nâng lên. Người viết cần phải đưa ra ý kiến bản thân về việc liệu lợi ích của hiện tượng này có lớn hơn bất lợi hay không? Đối với đề bài này, chúng ta có các cách tiếp cận như sau:

 • Lợi ích của việc nâng cao tuổi nghỉ hưu lớn hơn bất lợi.
 • Bất lợi của việc nâng cao tuổi nghỉ hưu lớn hơn lợi ích.

Brainstorming section: Sau đây là các ý tưởng gợi ý mà người đọc có thể tham khảo để sử dụng trong bài viết của riêng mình.

RAISING THE RETIREMENT AGE
ADVANTAGES DISADVANTAGES
·       Economic Stability: Extending working years can help alleviate the financial strain on pension systems and social security funds, ensuring their sustainability.

·       Increased Tax Revenue: More working individuals means higher tax revenue for the government, which can be used for public services and infrastructure.

·       Health Benefits: Staying active and engaged in work can promote mental and physical health, potentially reducing healthcare costs.

·       Skills Utilization: Older employees often have valuable experience and skills that can benefit organizations and the economy.

·       Addressing Labor Shortages: In industries facing labor shortages, older workers can fill essential roles and maintain productivity.

·       Improved Quality of Life: Continued employment can provide a sense of purpose and social engagement for older adults, enhancing their overall quality of life.

·       Encouragement for Lifelong Learning: The need to remain employable may encourage continuous skill development and education throughout one’s career.

·       Reduction in Age Discrimination: Raising the retirement age can challenge stereotypes about older workers and promote age diversity in the workplace.

·       Flexibility in Retirement Planning: Individuals have more time to save for retirement, potentially leading to a more financially secure future.

·       Increased Consumer Spending: Older workers with disposable income can boost the economy through increased spending on goods and services.

·       Health Decline: As people age, they may face health issues that make it difficult to continue working, potentially leading to increased stress and lower productivity.

·       Workplace Safety Concerns: Older workers might be more prone to workplace injuries, especially in physically demanding jobs.

·       Limited Job Opportunities for Youth: Prolonging the careers of older workers can reduce job opportunities for younger generations entering the workforce.

·       Increased Unemployment: A higher retirement age may lead to higher unemployment rates if there are not enough jobs to accommodate both older and younger workers.

·       Inequality Issues: Not all professions are equally suited to older workers, potentially exacerbating inequalities between different types of jobs and industries.

·       Reduced Retirement Enjoyment: Extending the working years may reduce the time individuals have to enjoy retirement and pursue personal interests.

·       Pension Penalties: Individuals who are unable to work longer due to health or other reasons may face penalties or reduced pension benefits.

·       Resistance to Change: Both employees and employers might resist changes to the retirement age, leading to dissatisfaction and conflict.

·       Economic Dependency: Some older workers may become economically dependent on their jobs, with less opportunity to retire and enjoy financial independence.

·       Impact on Family Dynamics: Raising the retirement age can affect family dynamics, such as the ability to care for grandchildren or elderly parents.

Cấu trúc chi tiết của bài viết:

Mở bài Paraphrased Topic (Giới thiệu chủ đề bài viết)

Thesis statement (Nêu lên quan điểm chính của người viết)

 

Thân bài 1

Topic Sentence (Câu chủ đề)
The first disadvantage (Bất lợi thứ nhất)Example (Ví dụ cho bất lợi thứ nhất)

The second disadvantage (Bất lợi thứ hai)

Example (Ví dụ cho bất lợi thứ hai)

Thân bài 2 Topic Sentence (Câu chủ đề)
The first advantage (Lợi ích thứ nhất)Example (Ví dụ cho bất lợi thứ nhất)

The second advantage (Lợi ích thứ hai)

Example (Ví dụ cho lợi ích thứ hai)

Kết bài Restated thesis (Nhắc lại quan điểm chính của người viết)

Summarized main points in body paragraphs (Tóm tắt lại các ý chính ở trong 2 phần thân bài)

 

SAMPLE

In many parts of the world, the age at which individuals retire from work has been increased. Despite the concerns this change might raise, the advantages of raising the retirement age surpass the disadvantages.

On the one hand, raising the retirement age can be problematic to some extent. One major downside is the potential health decline among older workers. As people age, they often face various health issues that make continuing work challenging and stressful. For example, older employees in physically demanding jobs may experience more frequent injuries and chronic health problems, leading to reduced productivity and increased healthcare costs. Another disadvantage is the limited job opportunities for younger generations. When older workers remain in their positions longer, there are fewer vacancies for younger individuals entering the workforce. This situation can lead to higher unemployment rates among youth, exacerbating economic challenges for this demographic. An illustrative example is the technology sector, where younger workers may struggle to find entry-level positions due to the extended careers of older professionals.

On the other hand, extending the retirement age offers notable benefits. Firstly, it contributes to economic stability by alleviating the financial strain on pension systems and social security funds. By working longer, older employees help ensure these systems remain sustainable, benefiting society as a whole. For instance, countries like Japan have raised the retirement age to support their aging populations and maintain economic balance. Secondly, older workers possess valuable experience and skills that are beneficial to organizations and the economy. Their continued presence in the workforce ensures that these skills are not lost and can be passed on to younger colleagues. For example, in industries such as healthcare and education, the expertise of senior professionals is invaluable for training and mentoring new entrants.

In conclusion, although there are disadvantages such as health decline and limited job opportunities for youth, I strongly believe that the advantages of economic stability and skill utilization among older workers outweigh these drawbacks.

Word count: 325

Phân tích từ vựng đề thi Ielts Writing 2024

Introduction:

Concerns

 • Loại từ: Danh từ
 • Nghĩa tiếng Anh: Worries or anxieties about something.
 • Dịch nghĩa: Mối lo ngại, lo lắng
 • Ví dụ: “Environmental concerns are becoming increasingly important in today’s society.”

(Các mối lo ngại về môi trường đang trở nên ngày càng quan trọng trong xã hội ngày nay.)

Surpass

 • Loại từ: Động từ
 • Nghĩa tiếng Anh: Exceed; be greater than.
 • Dịch nghĩa: Vượt qua, vượt trội hơn
 • Ví dụ: “Her achievements in the field of science surpass those of her peers.”

(Thành tựu của cô ấy trong lĩnh vực khoa học vượt trội hơn những người cùng trang lứa.)

Body Paragraph 1:

Health Decline

 • Loại từ: Cụm danh từ
 • Nghĩa tiếng Anh: A decrease in physical or mental well-being.
 • Dịch nghĩa: Suy giảm sức khỏe
 • Ví dụ: “An unhealthy lifestyle can lead to a significant health decline over time.”

(Một lối sống không lành mạnh có thể dẫn đến sự suy giảm sức khỏe đáng kể theo thời gian.)

Physically Demanding Jobs

 • Loại từ: Cụm danh từ
 • Nghĩa tiếng Anh: Jobs that require a lot of physical effort and strength.
 • Dịch nghĩa: Công việc đòi hỏi thể lực
 • Ví dụ: “Construction work is one of the most physically demanding jobs.”

(Làm việc trong ngành xây dựng là một trong những công việc đòi hỏi thể lực nhất.)

Reduced Productivity

 • Loại từ: Cụm danh từ
 • Nghĩa tiếng Anh: A decrease in the amount of output or work done.
 • Dịch nghĩa: Giảm năng suất
 • Ví dụ: “Poor working conditions can lead to reduced productivity among employees.”

(Điều kiện làm việc kém có thể dẫn đến giảm năng suất ở nhân viên.)

Fewer Vacancies

 • Loại từ: Cụm danh từ
 • Nghĩa tiếng Anh: A smaller number of available job positions.
 • Dịch nghĩa: Ít vị trí tuyển dụng hơn
 • Ví dụ: “During economic downturns, there are often fewer vacancies available.”

(Trong các giai đoạn suy thoái kinh tế, thường có ít vị trí tuyển dụng hơn.)

Economic Challenges

 • Loại từ: Cụm danh từ
 • Nghĩa tiếng Anh: Difficulties related to the economy that affect individuals, businesses, or governments.
 • Dịch nghĩa: Thách thức kinh tế
 • Ví dụ: “Small businesses often face significant economic challenges during recessions.”

(Các doanh nghiệp nhỏ thường đối mặt với những thách thức kinh tế đáng kể trong thời kỳ suy thoái.)

Body Paragraph 2:

Pension Systems

 • Loại từ: Cụm danh từ
 • Nghĩa tiếng Anh: Organized programs that provide retirement income to individuals.
 • Dịch nghĩa: Hệ thống lương hưu
 • Ví dụ: “Many countries are reforming their pension systems to ensure long-term sustainability.”

(Nhiều quốc gia đang cải cách hệ thống lương hưu của mình để đảm bảo tính bền vững lâu dài.)

Social Security Funds

 • Loại từ: Cụm danh từ
 • Nghĩa tiếng Anh: Government-managed funds that provide financial support for individuals in retirement or with disabilities.
 • Dịch nghĩa: Quỹ an sinh xã hội
 • Ví dụ: “Social security funds are essential for providing financial assistance to the elderly and disabled.”

(Các quỹ an sinh xã hội là cần thiết để cung cấp hỗ trợ tài chính cho người cao tuổi và người khuyết tật.)

Sustainable

 • Loại từ: Tính từ
 • Nghĩa tiếng Anh: Able to be maintained or continued over the long term without depleting resources or causing harm.
 • Dịch nghĩa: Bền vững
 • Ví dụ: “Adopting sustainable business practices is crucial for the environment and future generations.”

(Áp dụng các thực hành kinh doanh bền vững là rất quan trọng đối với môi trường và các thế hệ tương lai.)

Aging Populations

 • Loại từ: Cụm danh từ
 • Nghĩa tiếng Anh: Increasing average age in the population, typically due to longer life expectancies and lower birth rates.
 • Dịch nghĩa: Dân số già
 • Ví dụ: “Aging populations present significant challenges for healthcare systems.”

(Dân số già đặt ra những thách thức đáng kể cho hệ thống chăm sóc sức khỏe.)

Valuable Experience and Skills

 • Loại từ: Cụm danh từ
 • Nghĩa tiếng Anh: Knowledge and abilities that are highly useful and beneficial, often gained through extensive practice and learning.
 • Dịch nghĩa: Kinh nghiệm và kỹ năng quý báu
 • Ví dụ: “Retired professionals possess valuable experience and skills that can benefit younger workers.”

(Các chuyên gia đã nghỉ hưu có kinh nghiệm và kỹ năng quý báu có thể có lợi cho người lao động trẻ.)

Be Passed On To

 • Loại từ: Cụm động từ
 • Nghĩa tiếng Anh: To transfer or transmit knowledge, skills, or possessions to another person or group.
 • Dịch nghĩa: Được truyền lại cho
 • Ví dụ: “Important cultural traditions should be passed on to the next generation.”

(Những truyền thống văn hóa quan trọng nên được truyền lại cho thế hệ sau.)

Conclusion:

Limited Job Opportunities

 • Loại từ: Cụm danh từ
 • Nghĩa tiếng Anh: A small number of available employment positions.
 • Dịch nghĩa: Cơ hội việc làm hạn chế
 • Ví dụ: “In rural areas, there are often limited job opportunities for young people.”

(Ở các khu vực nông thôn, thường có ít cơ hội việc làm cho người trẻ.)

Economic Stability

 • Loại từ: Cụm danh từ
 • Nghĩa tiếng Anh: A condition in which an economy experiences steady growth, low inflation, and low unemployment.
 • Dịch nghĩa: Ổn định kinh tế
 • Ví dụ: “Maintaining economic stability is a key goal for most governments.”

Trên đây là một trong những cách phân tích và viết bài thi Ielts Writing 2024 hiệu quả. Hy vọng bài viết đã mang đến cho bạn các thông tin hữu ích để giải đề thi Ielts Writing 2024 của mình và có thể giúp cho các bạn đạt được điểm tốt nhất trong kỳ thi.

Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc gì về giải đề thi Ielts Writing 2024 hãy liên hệ ngay với Công ty du học Đại Dương để được tư vấn và giúp đỡ nhiệt tình. Công ty du học Đại Dương tự hào là địa chỉ uy tín trong việc giảng dạy và cung cấp các khóa học IELTS đảm bảo đạt mục tiêu đầu ra, giúp sinh viên thuận lợi hơn trên con đường tiến đến giấc mơ du học.

Công ty du học Đại Dương chúc các bạn thật nhiều may mắn, đạt điểm cao trong kỳ thi lấy bằng IELTS nhé!

💡 Liên hệ ngay với IELTS ĐẠI DƯƠNG!

Theo dõi IELTS Đại Dương trên nền tảng mạng xã hội:

👉 Trung tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Đại Dương

IELTS Đại Dương tự hào là địa chỉ uy tín trong việc giảng dạy và cung cấp các khóa học IELTS đảm bảo đạt mục tiêu đầu ra, giúp sinh viên thuận lợi hơn trên con đường tiến đến giấc mơ du học.

——–—
IELTS ĐẠI DƯƠNG – Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Đại Dương đồng hành cùng bạn!
📍 76 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Quận 10, TP. HCM
☎ (028) 3833 3971 – 3833 3972 – 3833 3776 – 0902 706 269 – 0938 281 606

 

Leave a Comment